Regulamin konkursu 10.05.2019

Regulamin konkursu Quiz na Mecz – Blachdom Plus

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Blachdom Plus Głuc Jan,
  ul. Żywiecka 873, 43-378 Rybarzowice, NIP: 5520106753
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.
 4. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 5. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/blachdomplus/

§ 2. Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć
  skończone 18 lat.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie
  Facebook.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage.
 4. Konkurs trwa od 10.05.2019r. do 15.05.2019r. do godziny: 19:00
 5. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 16.05.2019r. za pośrednictwem Fanpage’a Blachdom Plus.
 6. Ogranizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub
  aplikacji ze strony Facebook’a.

§ 3. Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na: przesłaniu w wiadomości na fanpage Blachdom Plus odpowiedzi
  na 4 pytania quizowe i 1 pytanie otwarte, sformułowane w poście w formie karuzeli.
 2. W konkursie zostanie wybranych 2 zwycięzców.
 3. Jury firmy Organizatora wybierze 2 osoby, które udzieliły prawidłowych odpowiedzi na wszystkie
  pytania z quizu oraz napisały najciekawsze uzasadnienie uczestniczenia w meczu. W ten sposób
  zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu.
 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za
  pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.
  § 4. Nagroda
 5. Nagrodą w konkursie jest: Bilet VIP Gold dla dwóch osób na mecz Wisły Kraków z Miedź Legnica,
  dn. 18.05.2019 r. o godz. 15:30.
 6. Nagroda zostanie przesłana w formie PDF do zwycięzców na profil na Facebooku lub wskazany
  adres e-mail, po uprzednim podaniu danych: imienia, nazwiska oraz peselu. Podane dane, mają
  dotyczyć osób, które będą korzystać z biletów.
 7. Nagrodę należy odebrać nie później niż do końca dnia 17.05.2019r. Po tym terminie nagroda
  traci ważność.
 8. Organizator ma prawo podać dane (tj. Imię i Nazwisko) Zwycięzcy na Fanpage.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z
  przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy
  rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie
  Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 11. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na
  wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie
  fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać
  wykluczony z Konkursu.

§ 5. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni
  zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14
  (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz
  dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem
  poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
  § 6. Ochrona danych osobowych
 5. Jan Głuc prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Blachdom Plus z siedzibą w
  Rybarzowicach przy ul. Żywieckiej 873, chroni prywatność osób biorących udział w konkursie
  przeprowadzanym na platformie Facebook pod adresem:
  https://www.facebook.com/blachdomplus/, zwanego dalej „Konkursem”, gwarantuje
  zachowanie poufności danych osobowych oraz ich właściwe wykorzystanie.
 6. Jan Głuc prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Blachdom Plus z siedzibą w
  Rybarzowicach jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja
  2018r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1000), zwanej dalej „Ustawą” oraz Rozporządzenia Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- zwanego dalej: „Rozporządzeniem RODO.”
 7. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania i
  sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów- ich usunięcia, ograniczenia
  przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wniesienia skargi do właściwego
  organu nadzorczego. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie. Dane nie
  podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Administrator nie
  udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji
  międzynarodowej. Inspektor ochrony danych osobowych nie został wyznaczony.
 8. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych Użytkowników biorących
  udział w Konkursie.
 9. Konkurs gromadzi informacje – niezbędne do odebrania nagrody – podane dobrowolnie przez
  osoby biorące w nim udział, w tym: imię, nazwisko oraz pesel.
 10. Dane osobowe Klientów oraz osób korzystających z Konkursu przetwarzane są zgodnie z Ustawą i
  Rozporządzeniem RODO, w szczególności w celu prowadzenia Konkursu, wykonania i sprawnego
  funkcjonowania Konkursu.
 11. Z Konkursu można korzystać również bez podawania swoich danych osobowych. W przypadku
  przesłania odpowiedzi Konkursowych jednocześnie rezygnacji z podania danych (imię, nazwisk,
  pesel) osób uprawnionych do odebrania biletów, wygrana (w tym nagroda) nie zostanie
  przyznana.
 12. Dane osobowe Klientów oraz osób korzystających z Konkursu nie są udostępnienie innym
  podmiotom bez ich zgody, z wyjątkiem przypadków, gdy udostępnienie tych informacji ma
  nastąpić w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
 13. Dane osobowe Klientów oraz osób korzystających z Konkursu są przechowywane przez okres nie
  dłuży niż jest to konieczne dla prawidłowego korzystania z Konkursu lub wykonania umowy
  sprzedaży. Po tym okresie dane to zostaną z Konkursu usunięte. Po tym okresie dane mogą być
  przetwarzane, gdy jest to:
  – niezbędne do dochodzenia roszczeń wynikających z wykonania umowy;
  – niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów, tylko za
  zgodą Klienta.
 14. Klient oraz osoby korzystające z Konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych
  osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia,
  sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich

usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z
naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jak
również prawo cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach
marketingowych.

 1. W przypadku wyrażenia przez Klienta oraz osoby korzystające z Konkursu zgody na przetwarzanie
  swoich danych osobowych w celach marketingowych, zgoda taka może być w każdym czasie
  cofnięta poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres mailowy: biuro@blachdomplus.pl
 2. Klient oraz osoba korzystająca z Konkursu winna przedsięwziąć środki ostrożności w celu nie
  ujawnienia swoich danych osobowych osobom trzecim podczas korzystania z Konkursu i przy
  jego opuszczaniu.
 3. We wszelkich sprawach związanych z Polityką prywatności należy kontaktować się z
  Administratorem pod adresem e-mail: biuro@blachdomplus.pl
  § 6. Postanowienia końcowe
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
  cywilnego i inne przepisy prawa.
 5. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd
 6. powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
 8. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.