Polityka prywatności strony internetowej

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

 1. Jan Głuc prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Blachdom Plus z siedzibą w Rybarzowicach przy ul. Żywieckiej 873, chroni prywatność użytkowników korzy-stających ze Serwisu Internetowego działającego pod adresem: https://www.blachdomplus.pl/#/, zwanego dalej „Serwisem”, gwarantuje zacho-wanie poufności danych osobowych oraz ich właściwe wykorzystanie.
 2. Jan Głuc prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Blachdom Plus z siedzibą w Rybarzowicach jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1000), zwanej dalej „Ustawą” oraz Rozpo-rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dy-rektywy 95/46/WE- zwanego dalej: „Rozporządzeniem RODO.”
 3. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania i sprostowania oraz- w zakresie wynikającym z przepisów- ich usunię-cia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Każda zgoda może być wy-cofana w dowolnym momencie. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podej-mowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Inspektor ochrony danych osobowych nie został wyznaczony.
 4. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych Klientów Serwisu oraz innych osób korzystających z serwisu działającego pod adresem https://www.blachdomplus.pl/#/, zwanego dalej „Serwisem”.
 5. Serwis gromadzi informacje podane dobrowolnie przez Klientów. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody Klientów lub osób korzystających z Serwisu, udzielenie zgody następuje na podstawie wyraźnego oświadczenia osoby, której dane dotyczą, w tym poprzez zaznaczenie pola kontrolnego „checkbox”. Po-nadto, Serwis może zapisać informacje dotyczące parametrów połączenia, takich jak adres IP, oznaczenie czasu oraz zapisywać w urządzeniach końcowych pliki coo-kie (tzw. ciasteczka).
 6. Dane osobowe Klientów oraz osób korzystających z Serwisu przetwarzane są zgodnie z Ustawą i Rozporządzeniem RODO, w szczególności w celu prowadzenia Serwisu, zawarcia i wykonania umów sprzedaży oferowanych towarów, sprawnego funkcjonowania Serwisu i dostosowania go do potrzeb Klientów oraz osób korzy-stających z Serwisu.
 7. Dane osobowe Klientów gromadzone w celu wykonania umowy, to imię i nazwisko, adres, NIP, adres poczty elektronicznej. W zapisania się do newslettera przetwarza-niu podlega tylko adres poczty elektronicznej, chyba że Klient podał dobrowolnie dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
 8. Z Serwisu można korzystać również bez podawania swoich danych osobowych. W przypadku każdorazowego wejścia na strony Serwisu, serwer zapisuje jedynie, tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony Serwisu.
 9. Dane osobowe Klientów oraz osób korzystających z Serwisu nie są udostępnienie innym podmiotom bez ich zgody, z wyjątkiem przypadków, gdy udostępnienie tych informacji ma nastąpić w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
 10. Dane osobowe Klientów oraz osób korzystających z Serwisu są przechowywane przez okres nie dłuży niż jest to konieczne dla prawidłowego korzystania z Serwisu lub wykonania umowy sprzedaży. Po tym okresie dane to zostaną z Serwisu usunię-te. Po tym okresie dane mogą być przetwarzane, gdy jest to:
  – niezbędne do dochodzenia roszczeń wynikających z wykonania umowy;
  – niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów, tylko za zgodą Klienta.
 11. Klient oraz osoby korzystające z Serwisu mają prawo dostępu do treści swoich da-nych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania uzupełnienia, uaktu-alnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, niepraw-dziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jak również prawo cofnięcia w każdej chwili zgo-dy na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
 12. W przypadku wyrażenia przez Klienta oraz osoby korzystające z Serwisu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, zgoda taka może być w każdym czasie cofnięta poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres mailowy: biuro@blachdomplus.pl
 13. Klient oraz osoba korzystająca z Serwisu winna przedsięwziąć środki ostrożności w celu nie ujawnienia swoich danych osobowych osobom trzecim podczas korzysta-nia z Serwisu i przy jego opuszczaniu.
 14. Serwis korzysta z plików typu cookie (tzw. ciasteczka), w celach statystycznych, a także w celu dostosowania Serwisu do indywidualnych preferencji Klientów oraz osób korzystających z Serwisu, w tym do ulepszenia funkcjonowania Serwisu. Służy to ochronie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na sper-sonalizowaniu prezentacji oferty usług świadczonych przez Administratora.
 15. Ciasteczka („cookies”) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez aktualnie odwie-dzany serwis internetowy i zapisywane na tzw. urządzeniu końcowym. Pliki cookies nie zawierają informacji osobistych oraz w żaden sposób nie służą identyfikacji użytkowników odwiedzających stronę https://www.blachdomplus.pl/#/ Pozwalają natomiast rozpoznać urządzenie Klientów oraz osób korzystających z Serwisu i od-powiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do ich indywidualnych pre-ferencji.
 16. Pliki cookies można podzielić na sesyjne – tracące ważność wraz z zamknięciem przeglądarki, oraz trwałe – pozostające w pamięci urządzenia przez określony czas, w tym po opuszczeniu Serwisu. Okres ten jest uwarunkowany od parametrów po-szczególnych plików cookies bądź po usunięciu ich przez Klienta lub osobę korzy-stającą z Serwisu.
 17. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ustawienia przeglądarki internetowej użytkownika końcowego pozwalające na zapisywanie plików cookies są jedno-znaczne z wyrażeniem zgody. Użytkownik może udzielić zgody na instalowanie i wykorzystywanie plików cookies lub odmówić jej udzielenia poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Dostępne są one pod linkami:
  Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies;
  Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/;
  Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en;
  Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek;
  Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html.
 18. Ograniczenie korzystania z plików cookies mogą spowodować jednak brak dostęp-ności do niektórych funkcjonalności odwiedzanego serwisu.
  Ograniczenie lub zablokowanie plików cookies jest możliwe w każdym czasie, po-przez dokonanie odpowiednich zmian ustawień używanej przeglądarki interneto-wej. W tym celu należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi lub ekranem po-mocy przeglądarki internetowej.
 19. We wszelkich sprawach związanych z Polityka prywatności należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: biuro@blachdomplus.pl
 20. Serwis zastrzega sobie wprowadzania zmian do niniejszej Polityki prywatności.